Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne hoş geldiniz.

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger

Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger
Bölüm Başkanı

Türkiye’nin en önemli konularının başında enerjinin geldiğini, en basit şekliyle, konunun yazılı ve görsel medyadaki işleniş biçimi ve sıklığından anlamak mümkündür. Gerek yaygın gerekse sosyal medyada enerjiyle ilgili haberlerin yer almadığı hiç bir gün geçmemektedir. Enerjinin üzerinde bu kadar hassasiyetle durulmasının sebebi, Türkiye’nin sadece hızla gelişen ekonomisinde değil, aynı zamanda dış politikasında enerjinin oynadığı büyük rollerdir. Türkiye’nin geleceği büyük oranda sürdürülebilir enerji gelişimini sağlamasına bağlı olarak şekillenecektir.

Enerji küresel sorunların da başında gelmektedir. Dünya enerji sisteminin dayandığı fosil yakıt rezervlerindeki azalmalar bu kaynaklara erişim mücadelesini, yani jeopolitikayı son yıllarda ciddi ölçüde hızlandırmıştır. Fosil yakıtlara sorunsuz erişilerek yakılması durumunda ise, atmosferdeki karbondioksit oranı artarak küresel iklim değişikliklerine sebep olmaktadır. Bu paradoksal durumun çözümü için “Yeşil Devrim” önerilmekte, bir başka deyişle, insanlığın geleceği de  “Düşük Karbon Ekonomisi” ne geçişin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine bağlı olarak şekillenecektir.

Enerjinin Türk ekonomisi için önemi, üretim fonksiyonunun en önemli unsurlarından birisi olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat ekonominin bu yaşamsal girdisinin bu arz güvenliği konusunda Türk enerji sistemi ciddi problemlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Hızlı kalkınmasının bir sonucu olarak dünyada enerji tüketimi en hızlı artan ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin bu isteği üretimin yetersiz olması yüzünden yerli kaynaklardan karşılaması mümkün olmamakta, tüketimin neredeyse dörtte üçü 50 milyar dolarları bulan meblağlar ödenerek ithalatla karşılanmaktadır. Ayrıca, enerji sistemi yeterli miktarda rezervi bulunmayan fosil yakıtlara dayandırılmakta olup, ciddi potansiyeli bulunan modern yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı son derece düşük kalmaktadır. Ayrıca, gelişmiş ülkelere oranla Türkiye’nin enerji verimliliği ve etkinliği de oldukça düşük seyretmektedir.

Enerji Müh.

Ancak Türkiye’nin enerji konusunda karşılaştığı sorun ve tehditler aynı zamanda büyük fırsatlar da oluşturmaktadır. Son 50 yılın artış hızlarının gelecekte de devam etmesi durumunda, yerli ve yabancı enerji firmalarının Türkiye’ye günümüzde duydukları yakın ilginin gelecekte de sürmesi kaçınılmaz olacaktır. Dünyanın en önemli enerji geçiş coğrafyalarından birinde yer alan Türkiye’nin en büyük petrol ve doğal gaz üreticileri ile tüketicileri arasındaki köprü konumu da yatırımcıların ilgisini artıracaktır.

Yatırım istihdam, istihdam da iyi eğitilmiş, yetenekli ve kapasiteli insan gücüne olan talep demektedir. Dolayısıyla, Türkiye’nin enerji konusunda iyi bir eğitim almış, üniversite yaşamı boyunca kendi ülkesinin ve dünyanın enerji sorunlarına çözüm arama konusunda yetişmiş, uygulamaya dönük ders programlarıyla okul sonrası mesleki yaşam koşullarına hazırlanmış uluslararası seviyede insan gücüne ciddi olarak ihtiyaç duyulmaktadır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Türkiye’yi sürdürülebilir bir enerji geleceği sağlayacak bu yeni insan gücünü yetiştirmek amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Kamu ve özel sektör deneyimine sahip seçkin akademisyenler tarafından öğrenciye bir yandan küresel enerji sisteminin bütün ayrıntıları öğretilirken öte yandan uygulamaya yönelik tarzda eğitim yapılacaktır.

Türkiye’nin 21. yüzyıldaki başarısı, enerji sorunlarına çözüm bulmada katkı sağlayacak ve ülkesinin uluslararası düzeyde sahip olduğu üstünlüklerden yararlanmasını bilecek bu insan gücünü yetiştirme yeteneğine bağlı olarak değişecektir.