Khas ÇAP, Yandal Yön. 27 Aralık 2010 Sayfa 1

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL  VE YANDAL YÖNERGESİ

Dayanak  Madde 1-

Kadir Has Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Kadir Has Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde çift anadal ve yandal  programlarının  esaslarını belirler.   

BİRİNCİ BÖLÜM / ÇİFT ANADAL  PROGRAMI  

Amaç Madde 2- 

Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Çift Anadal Programı Açılması Madde 3-

Çift anadal programı, ilgili Bölümün ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile açılır.

Çift Anadal Programı Kontenjanları, Programa Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları  Madde 4-

(1) Kontenjanlar Bölüm Başkanlıklarının önerisi, Fakülte Yönetim Kurulu kararı üzerine Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından akademik yılın başlamasından bir ay önce ilan edilir. (2) Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı ilgili lisans diploma programının o yıla ait birinci sınıf birinci yarıyıl anadal öğrenci sayısının % 20'sini geçemez.   (3) Çift anadal programına başvurular Akademik Takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar başvuru formu ve diğer gerekli belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.  (4) Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında, Akademik Takvim’de belirlenen Kayıt Yenileme Döneminde,  başvurabilir.  (5) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst % 20 ' de bulunması ve başvurduğu programın varsa diğer koşullarını sağlaması gerekir.  (6) Gerekli koşulları sağlayan başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından işleme konulur.  (7) Kabul işlemi başvurulan Bölümün önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

Khas ÇAP, Yandal Yön. 27 Aralık 2010 Sayfa 2

(8) Üniversiteye Giriş Üstün Başarı  Bursundan yararlanan ve Çift Anadal /Yandal  yapan öğrenciler, yaz döneminde açılan dersleri ilk defa almaları halinde herhangi bir ücret ödemezler. Diğer hallerde Mütevelli Heyetçe uygun görülen yaz okulu ders ücreti tahsil edilir.  (9) %50 veya %25 Üniversiteye Giriş Başarı  Bursundan yararlanan Çift Anadal /Yandal  yapan öğrenciler, yaz döneminde açılan dersleri ilk defa almaları halinde Mütevelli Heyetçe uygun görülen yaz okulu ders ücretlerini bursları oranında indirimli öderler. Diğer hallerde Mütevelli Heyetçe belirlenen yaz okulu ücreti tam olarak  tahsil edilir.

Danışmanlık Madde 6-

Çift anadal programlarına öğrenci kabul eden ve öğrenci gönderen bölümlerde öğrencilerin alacağı dersleri saptamada ve derslerin alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm/Fakülte tarafından Çift Anadal Program Sorumlusu atanır. Çift Anadal Program Sorumlusu öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim ve işbirliği içinde görev yapar. Fakültelerdeki Çift Anadal Programlarının genel koordinasyonunun sağlanması amacıyla Dekanlar tarafından Fakülte Çift Anadal Koordinatörü atanır.

Anadal ve Çift Anadal Programı İlişkileri Madde 7–

(1) Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için tek bir not çizelgesi, her iki programın da ayrı ayrı not ortalamasını gösterecek şekilde, düzenlenir. Çift anadal not çizelgesinde çift anadal programının tüm dersleri yer alır. (2) Anadal Programı ile Çift Anadal Programının ayrılığı esastır. Bu ayrılık çerçevesinde ikinci anadal programının tamamlanabilmesi için ilgili ders planındaki tüm derslerin tamamlanmış olması ve mezuniyet için gerekli diğer şartların (staj vb.) yerine getirilmesi şarttır. Bu kapsamda iki programın ders planlarındaki ortak dersler dışında birbirine eşdeğer kabul edilebilecek dersler ilgili fakülte yönetim kurulları tarafından belirlenir.    (3) Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, her iki program için ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler dışında ilgili çift anadal programında yer alan ve çift anadal programını açan bölüm tarafından verilen en az 36 kredilik ders almaları gerekir.

Başarı ve Mezuniyet Koşulları Madde 8-

Birinci Anadal Programı’nda izinli sayılan öğrenci, eşzamanlı olarak İkinci Anadal Programı’nda da izinli sayılır. İkinci Anadal Programı’nda ders/uygulamanın açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilere ilgili bölüm onayı ile İkinci Anadal Programı için en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Bu izin, Anadal Programının bölümüne bildirilir.

Madde 9-

Öğrencinin mezuniyet notları her iki Lisans Programı için ayrı ayrı hesaplanır. Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.80/4.00 olması gerekir.

Madde 10-

(1) Öğrencinin Çift Anadal Programı’ndan ayrılması halinde başarılı olduğu derslerin notları, Danışmanın önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile Anadal Programında yer alan  seçimlik derslerin yerine sayılabilir. (2) Anadal programındaki seçimlik derslerin yerine sayılan derslerin notları dışındaki notlar, anadal programındaki genel not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Khas ÇAP, Yandal Yön. 27 Aralık 2010 Sayfa 3

Madde 11-

Anadal Lisans Programı’ndan mezuniyet hakkını elde etmeden öğrenciye Çift Anadal ikinci Lisans Programı’nın Lisans Diploması verilemez.

Çift Anadal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma, İlişik Kesilme Madde 12-

(1) Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.  (2) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler de başvuru koşullarını takdirde başka çift anadal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilirler. (3) İkinci anadal programındaki öğrenci, anadal diploma programındaki kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal programına yatay geçiş yapabilir. (4) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Bu halde, anadal programındaki öğrencilerin tabi oldukları eğitim ücretine ilişkin  esaslar, bu öğrenciler hakkında da aynen uygulanır.  (5) Çift anadal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir. (6) Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,50/4,00’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

İKİNCİ BÖLÜM / YANDAL PROGRAMI

Amaç  Madde 13-

Yandal programının amacı, Kadir Has Üniversitesi’nde bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Kadir Has Üniversitesi içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, yandal sertifikası alabilmesini sağlayan Yandal Programının usul ve esaslarını belirlemektir.

Yandal Programı Açılması  Madde 14-

(1) Yandal programı ilgili Bölüm, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurullarının teklifi üzerine Üniversite Senatosu’nun onayı ile açılır. (2) Yandal kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.   (3) Yandal programı en az 18 krediden oluşur.

Yandal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt Koşulları  Madde 15-

(1) Yandal programına başvurular Akademik Takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar, başvuru formu, not çizelgesi ve diğer gerekli belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. (2) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması ve başvurduğu programın varsa diğer koşullarını sağlamış olması gerekir.

Khas ÇAP, Yandal Yön. 27 Aralık 2010 Sayfa 4

(3) Öğrenci, kontenjan ilan edilen yandal programına anadal lisans programının en erken 3 üncü ve en geç 6 ncı döneminin başında, Akademik Takvim’de belirlenen Kayıt Yenileme Döneminde,   başvurabilir. (4) Gerekli koşulları sağlayan başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından işleme konulur. (5) Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tamamlanır.  (6) Yandal programından kaydı silinmiş öğrenci yeniden aynı yan dal programına kayıt yaptıramaz.

Danışmanlık Madde 16-

Yan dal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanı/Fakülte tarafından Yandal Program Sorumluları atanır. Yandal Program Sorumluları öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim ve işbirliği içinde görev yapar. Fakültelerdeki Yandal Programlarının genel koordinasyonunun sağlanması amacıyla Dekanlar tarafından Fakülte Yandal Koordinatörü atanır.

Anadal ve Yandal Programı İlişkileri Madde 17-

Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı not çizelgesi düzenlenir.  Anadal ve yandal programına ortak sayılacak dersler dönem kayıtları sırasında öğrenci tarafından her iki programa da kaydedilir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki not çizelgelerinde gösterilir. Ancak bu ortak dersler ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür. Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için uygulanır.  Yandal programına kayıtlı öğrencilerin bu programları tamamlamaları için, her iki program için ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler dışında ilgili yandal programında yer alan ve yandal programını açan bölümce verilen en az 12 kredilik ders almaları gerekir.

Başarı ve Programı Tamamlama Koşulları Madde 18-

(1) Yandal programı genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrenciler başarılı, genel not ortalaması 2.00/4.00’den az olan öğrenciler başarısız sayılırlar. (2) Yandal programına kayıtlı öğrenciler için sınıf içinde başarı sıralaması yapılmaz. (3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.  (4) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için ilgili Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl süre tanınır. Bu öğrencilere anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı gözönüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yandal programını veren Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

Khas ÇAP, Yandal Yön. 27 Aralık 2010 Sayfa 5

(5) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

Yandal Programından Geçici veya Sürekli Ayrılma, İlişik Kesilme Madde 19-

 (1)Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.  (2) Yandal programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile başka yandal programına başvurabilir ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir programa geçebilir. (3) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, aynı anda yandal programında da izinli sayılır. Ancak anadal programından mezun olan ve yandal programına devam eden öğrencilerden, lisansüstü programa kayıtlı olanların izin işlemlerinde her iki program birbirinden bağımsız değerlendirilir. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün önerisi ve yandal programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.  (4) Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. (5) Anadal programında genel not ortalaması 2.50/4.00 altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz. (6) Yandal programı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki dönem üstüste 2.00/4.00 altında kalan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.   Yürürlük Madde 20 -Bu yönerge ile 6.11.2002 tarihli ve 15 sayılı (Mütevelli: 15.11.2002/71) Kadir Has Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi ve  29.04.2010/04 günlü Kadir Has Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi yürürlükten kalkar ve işbu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarih olan 27 Aralık 2010’da yürürlüğe girer.

Yürütme Madde 13-

Bu yönerge Kadir Has Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.